Clergy

Rev Chorbishop Stapanos Yalda

Mar Benyamin Shimun Parish, Zeist, Parish Priest

Rev Fr Tony Malham

St Mary’s Cathedral, London, Parish Priest

Rev Fr Sam Tamras

St Mary’s Parish, Athens, Parish Priest

Rev Fr Toma Kanoun

Assistant Priest